10 års motorgaranti

Läs mer

Share


About

10 års motorgaranti

Marindepån erbjuder 10 års motorgaranti för alla nya konventionella utombordsmotorer vi säljer. Detta för att du ska vara övertygad om att du köper den bästa produkten hos den bästa återförsäljaren. Det ska kännas lugnt, tryggt och bekvämt att köpa båt och motor hos oss.

Det enda du behöver göra är att låta oss vårda din motor enligt tillverkarens rekommendationer på någon av våra tre auktoriserade serviceverkstäder. Där förvaltar vi givetvis också eventuell fem/sju-årig fabriksgaranti på din utombordsmotor såsom tillverkaren föreskriver. Du blir också prioriterad servicekund hos oss i och med att vi har fått nöjet att leverera och vårda din motor.


Garantivillkor

Omfattning

Marindepån garanterar att varje ny Mercury utombordare, Suzuki utombordare och Honda Marine utombordare, är fria från defekter i material och utförande under garantiperioden. Motorer som är undantagna är racingmotorer och motorer som går på el eller gasol.

Garantins längd

Denna begränsade garanti tillhandahåller skydd under tio (10) år från produktens första garantiregistreringsdatum, eller från det datum då produkten först togs i bruk, beroende på vilket som inträffar först.

Krav på rutinservice

Garantin är endast giltig då produkten har servats enligt tillverkarens rekommendationer på någon av Marindepåns serviceanläggningar. I det fall ett garantianspråk inkommer och produktens ägare inte kan styrka att servicekraven är uppfyllda, genom uppvisande av korrekt ifylld servicelogg, signerade serviceprotokoll eller faktura/kvitto, uteblir Marindepåns skyldighet att åta sig garantiarbetet. Marindepån förbehåller sig rätten att ge garantiskydd endast då underhållet bevisligen utförts på ett korrekt vis enligt ovan.

För vem gäller garantin

Garantin gäller för de produkter som inhandlats hos någon av Marindepåns försäljningsanläggningar. Produkten får endast användas för fritidsbruk. Om produkten använts i kommersiellt syfte eller i racingsammanhang gäller inte garantin. Garantin kan, vid en vidareförsäljning, genom omregistrering överlåtas till produktens nya ägare. Den nya ägaren måste dock, för att erhålla skyddet, infinna sig på en av Marindepåns anläggningar för att utföra en nyregistrering. Produktens samtliga kvitton och originalhandlingar skall vid anmodan kunna visas upp av ägaren. Omregistrering skall ske senast 30 dagar efter det att ägarbytet ägt rum.

Marindepåns skyldigheter vid garantiåtgärd

Marindepåns skyldighet enligt denna garanti är begränsad till att efter eget gottfinnande reparera defekt del, byta ut sådan del eller delar med nya eller av tillverkaren godkända, ombyggda delar.

Hur erhåller man garantiskydd?

Produktens ägare måste ge Marindepån rimlig möjlighet att utföra reparation. Produkten skall vid garantianspråk efter överenskommelse levereras till någon av Marindepåns anläggningar. I det fall ägaren inte kan ombesörja leverans av produkten skall detta meddelas skriftligen. Marindepån kommer därefter, inom 30 dagar, utföra inspektion och vid godkänt garantiärende påbörja reparation. I sådana fall skall ägaren betala för de kostnader som sammanhänger med de aktuella transport- och/eller resekostnaderna. I det fall Marindepån, efter inspektion, finner att ärendet ej täcks av garantin kan ägaren komma att debiteras för eventuell felsökning. I det fall ägaren önskar reparation trots uteblivet garantiskydd debiteras kunden enligt aktuell prislista.

Vad som inte omfattas av denna garanti

Då denna motorgaranti endast täcker fel i material och utförande täcker den inte delar för rutinunderhåll såsom filter och oljor, normalt slitage, kringutrustning såsom instrument, reglagekablar och gummitätningar, skada orsakad av vårdslöshet eller onormalt nyttjande av produkten, körning med en felaktig propeller, körning på ett annat sätt än vad som rekommenderas i produktens instruktionsbok, skada på grund av undermåligt underhåll, skada på motorn som uppkommit p.g.a. fel på båtens övriga system eller yttre omständighet, försummelse, grundkörning, av ägaren utebliven påfyllnad av motorolja, nyttjande av undermåliga bränslen eller smörjmedel, då produkten befunnit sig under vatten, felaktig installation som ej utförts av Marindepån, nyttjande av motortillbehör som inte är godkända av respektive produkts tillverkare, justeringar av motorn, ändringar eller avlägsnande av delar på produkten eller då vatteninträngning skett genom produktens bränsleintag, avgassystem eller luftintag.

Kostnader som rör upptagning, sjösättning, bogsering, förvaring, telefonsamtal, hyra, olägenhet, slipavgifter, försäkringsskydd, värdeminskning, amorteringar, förlorad tid och/eller inkomst, eller annan typ av indirekta skador, täcks inte av denna garanti.

Vid ett godkänt garantiärende då produkten täcks av en fabriksgaranti utfärdad av tillverkaren och då denna uppfyller eller överstiger Marindepåns garantivillkor, avgör Marindepån själv vilken garanti som skall användas för att tillgodose ägarens intressen.


Aktuella motormärken

Den 10-åriga garantin gäller alla konventionella utombordare för privat fritidsbruk som vi säljer. Nedan hittar du mer information om respektive märke och de modeller som de erbjuder:

  1. Mercury
  2. Suzuki
  3. Hodna